Fundacja – opodatkowanie

Co do zasady fundacja jest podatnikiem podatku dochodowego CIT. Uzyskane przez nią dochody są opodatkowane CIT na zasadach ogólnych, tj.:

 1. Stawką 9% dla przychodów do 2 mln EUR lub
 2. Stawką 19% w przypadku przekroczenia progu przychodów 2 mln EUR.

Jednak ustawa CIT przewiduje zwolnienia szczególne dla określonych podmiotów, m.in. fundacji, których celem statutowym jest działalność:

 • naukowa,
 • naukowo-techniczna,
 • oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,
 • kulturalna,
 • w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • ochrony środowiska,
 • wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,
 • dobroczynności,
 • ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 • rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
 • z kultu religijnego.

Wobec powyższego, wszelkie dochody, które uzyska fundacja i które będą przeznaczone jej cele statutowe, będą zwolnione z podatku CIT. Dobrze ustawiona fundacja zasadniczo nie zapłaci ani złotówki podatku dochodowego.

Co jeszcze nie jest opodatkowane / zwolnione z podatku?

Nie będą podlegały opodatkowaniu CIT następujące sytuacje:

 1. Przychody otrzymane przez fundację na utworzenie lub powiększenie funduszu założycielskiego – np. wniesienie środków pieniężnych, nieruchomości, samochodów do fundacji;
 2. Nabycie już w trakcie istnienia ruchomości czy nieruchomości od założycieli czy podmiotów trzecich. które będą przeznaczone na cele statutowe fundacji;
 3. Wypłata zysków (dywidendy) dla fundacji, która posiada udziały w innych podmiotach (spółkach) – jeżeli przeznaczy ona te zyski na cele statutowe.

Czy fundacja może prowadzić działalność gospodarczą?

Nie ma przepisów, które zakazywałyby prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację. Działalność ta w zasadzie może być dowolna. Jeżeli zyski z tej działalności przeznaczymy na jej cele statutowe, to nie będą one opodatkowane.

Zyski możemy też przeznaczyć na nabycie środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej (np. nieruchomości czy samochody). W takim wypadku także nie powstanie obowiązek zapłaty podatku.

Czy fundacja jest podatnikiem VAT?

Jeżeli fundacja będzie prowadziła działalności gospodarczą w rozumieniu przepisów VAT – tj. będzie odpłatnie sprzedawała towary lub usługi, to będzie ona podatnikiem VAT na zasadach ogólnych – jak każdy inny przedsiębiorca.

Fundacja będzie musiała się zarejestrować na podatnika VAT, naliczać VAT należny i wystawiać faktury. Będzie miała równocześnie prawo do odliczenia VAT naliczonego od nabywanych towarów i usług, które wykorzystuje do czynności opodatkowanych.

Wypłata świadczeń dla fundatorów, osób zarządzających

Zasadniczo wypłata wynagrodzenia czy innych świadczeń dla fundatorów, osób zarządzających jest opodatkowane podatkiem PIT na zasadach ogólnych.

Wobec tego od wynagrodzenia za pracę na rzecz fundacji, w zależności od tytułu do wypłaty (np. umowa o pracę), będzie trzeba zapłacić podatek PIT oraz składki ZUS (od niektórych tytułów).

Jednak fundacja może pokrywać określone wydatki ww. osób w zakresie, w jakim realizują oni cele statutowe fundacji. Przykładami takich wydatków (świadczeń), nieopodatkowanych CIT i PIT może być np. używanie samochodów fundacji do realizacji celów statutowych, w tym do prowadzenia działalności gospodarczej, z której zyski są na ww. cele przeznaczone, czy też wydatki na podróże służbowe.

Fundacja rodzinna

Na koniec warto wspomnieć, że aktualnie trwają prace legislacyjne nad nowym bytem prawnym – tzw. fundacją rodzinną. Założeniami fundacji rodzinnej mają być:

 1. Ochrona majątku rodzinnego, w tym majątku przedsiębiorstwa i udziałów, akcji w innych spółkach;
 2. Ułatwienie sukcesji przedsiębiorstwa;
 3. Beneficjenci fundacji rodzinnej, wskazani przez fundatora, będą mogli otrzymywać świadczenia od fundacji rodzinnej – np. pokrycie kosztów edukacji, czy koszty utrzymania;
 4. Fundatorzy również będą mogli być beneficjentami fundacji rodzinnej;
 5. Fundacja nie musi realizować ściśle określonych celów społecznych, aby korzystać z uproszczeń podatkowych. Celem statutowym fundacji rodzinnej ma być gromadzenie mienia (mienia rodzinnego, firmowego), zarządzanie nim w interesie beneficjentów oraz spełnianie świadczeń dla beneficjentów.

W zakresie podatków, przepisy mają zakładać m.in., że:

 1. Fundacja rodzinna będzie zwolniona z CIT podmiotowo – wszelki majątek, który zostanie przekazany fundacji rodzinnej nie będzie opodatkowany CIT;
 2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wykraczającej poza zakres wskazany w ustawie, fundacja rodzinna będzie płaciła CIT od dochodu według stawki 25%;
 3. W przypadku wypłaty świadczeń przez fundację na rzecz jej beneficjentów, zapłaci ona 15% podatku CIT od wypłacanych świadczeń;
 4. Nabycie przez osoby fizyczne (beneficjentów, w tym fundatorów będących beneficjentami) od fundacji rodzinnej świadczeń oraz mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej będzie opodatkowane PIT w wysokości uzależnionej od stopnia pokrewieństwa beneficjenta z fundatorem.

Jeżeli zastanawiasz nad założeniem fundacji oraz nad tym, jak miałaby ona funkcjonować, czy będzie i jakim zakresie ma prowadzić działalność gospodarczą, zgłoś się do nas. Podpowiadamy, jak ustawić fundację, aby:

 • z jednej strony chroniła twój majątek;
 • z drugiej strony płaciła jak najniższe podatki.

Skontaktuj się z nami!