Fundacja rodzinna – dla kogo może być korzystna?

W końcu, po kilku latach pracy nad ustawą, do polskiego porządku prawnego wchodzi nowy twór prawny – fundacja rodzinna. Tworzenie fundacji rodzinnej będzie możliwe od 1 maja 2023 r. Dla kogo jest fundacja rodzinna, czym się charakteryzuje, po co ją zakładać i, co najważniejsze, ile wynoszą podatki – poniżej podpowiadamy.

Co to jest fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna ma być wykorzystywana do zarządzania i ochrony majątku rodzinnego, w tym majątku firmy. Jej idea opiera się na założeniu, że biznes i rodzina są formalnie odseparowane od siebie.

Fundacja rodzinna ma gromadzić i zapewnić rodzinie środki finansowe oraz realizować wizję fundatora. Ponadto ma zapewnić ułatwienie sukcesji przedsiębiorstwa.

Beneficjenci fundacji rodzinnej, wskazani przez fundatora, będą mogli otrzymywać świadczenia od fundacji, np. pokrycie kosztów edukacji czy koszty utrzymania.

Fundacja nie musi realizować ściśle określonych celów społecznych, aby korzystać z uproszczeń podatkowych. Celem statutowym fundacji rodzinnej ma być gromadzenie mienia (mienia rodzinnego, firmowego), zarządzanie nim w interesie beneficjentów oraz spełnianie świadczeń dla beneficjentów.

Pod kątem prawno-podatkowym fundacja rodzinna:

1. Jest podmiotem prawa – posiada osobowość prawną;

2. Co do zasady jest podatnikiem podatku dochodowego CIT.

Podsumowując, fundacja rodzinna z założenia kierowania jest do właścicieli firm rodzinnych, którzy chcą z jednej strony zabezpieczyć majątek firmowy i rodzinny, z drugiej strony ułatwić sukcesję firmy.

Jak założyć fundację rodzinną?

Fundację rodzinną będzie można utworzyć w następujący sposób:

1. Fundator składa  oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej przed notariuszem w akcie założycielskim albo w testamencie;

2. Następnie sporządzić trzeba statut fundacji rodzinnej;

3. Po ww. formalnościach, fundator przekazuje majątek na poczet funduszu założycielskiego o wartości nie niższej niż 100 000 zł;

4. Podmiotem zarządzającym fundacją rodzinną będzie zarząd;

5. Ostatnim krokiem utworzenia fundacji rodzinnej jest uzyskanie wpisu do rejestru fundacji rodzinnych, prowadzonego przez sąd.

Czy fundacja rodzinna płaci podatki?

Zasadniczo fundacja rodzinna będzie zwolniona z podatku CIT podmiotowo.

Wszelki majątek, który zostanie przekazany fundacji rodzinnej czy uzyskany przez nią w trakcie jej istnienia, nie będzie opodatkowany CIT. W szczególności nie będzie opodatkowane przekazanie fundacji:

1. Środków pieniężnych;

2. Ruchomości i nieruchomości;

3. Praw majątkowych (udziałów/akcji) w innych spółkach.

W przypadku wypłaty świadczeń przez fundację na rzecz jej beneficjentów, zapłaci ona 15% podatku CIT od wypłacanych świadczeń.

Wyjątkiem będzie nabycie przez osoby fizyczne (beneficjentów) od fundacji rodzinnej świadczeń oraz mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej. Wówczas wystąpi obowiązek zapłaty podatku PIT, w wysokości uzależnionej od stopnia pokrewieństwa beneficjenta z fundatorem:

1. Wypłaty na rzecz fundatora oraz osób bliskich należących do tzw. „grupy zero” w stosunku do fundatora (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę) – zwolnienie z podatku PIT;

2. W przypadku wypłat na rzecz pozostałych osób – wystąpi podatek PIT w wysokości 15%.

Czy fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą?

Fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą co do zasady bez żadnych ograniczeń. Jednak należy pamiętać, że zyski z tej działalności będą opodatkowane wysoką stawką podatku dochodowego CIT – 25%. Dlatego też prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację podatkowo będzie zwyczajnie nieopłacalne.

Przepisy wskazują, że fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą i korzystać ze zwolnienia z podatku CIT, jednak tylko w zakresie określonych rodzajów działalności, tj.:

1. Zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;

2. Najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;

3. Przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju lub za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;

4. Nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;

5. Udzielania pożyczek: spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały lub akcje, spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik, beneficjentom;

6. Obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;

7. Prowadzenia przedsiębiorstwa w ramach gospodarstwa rolnego.

Podsumowanie

Wobec powyższego, jeżeli fundacja rodzinna będzie prowadziła działalność w ww. zakresie, nie zapłaci ani złotówki podatku CIT.

Jeżeli zastanawiasz nad założeniem fundacji rodzinnej, jak miałaby ona funkcjonować, czy będzie ona korzystną formą zabezpieczenia majątku rodzinnego, zgłoś się do nas. Podpowiadamy, jak ustawić fundację, aby z jednej strony chroniła Twój majątek, z drugiej strony – płaciła jak najniższe podatki.

Skontaktuj się z nami!