Obowiązki w zakresie cen transferowych za 2022 rok

Jak każdego roku, także za 2022 rok musimy pamiętać o wypełnieniu o obowiązkach w zakresie cen transferowych. Podatnicy, którzy w podatkowym 2022 r. zawierali transakcje z podmiotami powiązanymi, powinni w 2023 r. dokonać szczegółowego przeglądu. Czyli sprawdzić, czy i jakie mają obowiązki dokumentacyjne. W poniższym artykule przypominamy, co i w jakich terminach musicie przygotować w zakresie cen transferowych za 2022 rok.

Jakie obowiązki TP za 2022 rok

Podobnie, jak w poprzednich latach podatkowych, podatnicy podatku dochodowego CIT oraz PIT, którzy zawierali transakcje kontrolowane z podmiotami powiązanymi, muszą wypełnić szereg obowiązków w zakresie cen transferowych. Są to:

1. Przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych – tzw. local file, w tym analizę porównawczą lub opis analizy zgodności – w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego;

2. W terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku – złożenie informacji TPR do urzędu skarbowego wraz z oświadczeniem zarządu, że:

  • podatnik przygotował w terminie dokumentację cen transferowych;
  • ceny transferowe zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Powyższe oświadczenie podatnik składa pod rygorem odpowiedzialności karnej skarbowej.

Lokalną dokumentację cen transferowych podatnik powinien przygotować, jeżeli zawierane transakcje z podmiotami powiązanymi przekroczyły progi dokumentacyjne. Progi te są następujące:

  • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
  • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej (np. pożyczka czy cash pooling);
  • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
  • 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona powyżej.

Ponadto, podatnicy należący do grup kapitałowych, powinni także przygotować grupową dokumentację cen transferowych. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie tych podatników, gdzie dla grupy kapitałowej sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane przychody grupy przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł.

Dokumentacja podatkowa także dla transakcji z rajami podatkowymi

Poza obowiązkiem przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi, podatnik powinien także udokumentować transakcje zawierane w 2022 roku z podmiotami z tzw. rajów podatkowych. Czyli mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Wykaz rajów podatkowych znajduje się w rozporządzeniu MF z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Obowiązek dokumentacyjny powstaje po przekroczeniu progów dokumentacyjnych:

  • 2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej,
  • 500 000 zł – w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa.

Jakie zwolnienia w zakresie cen transferowych za 2022 rok

Część podatników może skorzystać ze zwolnienia z przygotowania dokumentacji cen transferowych. Zwolnienie dotyczy m.in.  polskich podatników, którzy zawierają transakcje kontrolowane wyłącznie z podmiotami powiązanymi mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP. Prawo do zwolnienia występuje, jeżeli spełnione są warunki:

1. Strony transakcji nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego z podatku PIT lub CIT;
2. Podatnicy nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania dochodów na podstawie decyzji o wsparciu nowych inwestycji;
3. Podatnicy nie ponieśli straty podatkowej za rok podatkowy.

Dokumentacji TP nie muszą także sporządzać podatnicy, którzy posiadają uprzednie porozumienie cenowe, porozumienie inwestycyjne albo porozumienie podatkowe za 2022 rok.

Warto dodać, że podatnicy, którzy posiadają status mikro- lub małego przedsiębiorcy nie muszą przygotowywać analizy porównawczej lub analizy zgodności. Dokumentacja musi zawierać jednak pozostałe elementy, czyli tzw. opis ogólny.

Podsumowując, podatnicy powinni zweryfikować, jakie mają obowiązki w zakresie cen transferowych za 2022 rok. Dokumentacja cen transferowych to obszerny dokument, który musi zawierać szereg ustawowych elementów. Brak dokumentacji czy któregokolwiek z elementów obligatoryjnych dokumentacji naraża podatnika na sankcje karne i spory z urzędem skarbowym.

Obowiązki w zakresie cen transferowych – jak możemy pomóc?

W DCF TAX pomagamy klientom wypełnić obowiązki w zakresie cen transferowych za 2022 rok. Napisz do nas: biuro@dcf-tax.pl lub zadzwoń: 509 939 610, a pomożemy Ci ustalić, czy i jakie Twoja firma ma obowiązki w zakresie cen transferowych. Zidentyfikujemy podmioty powiązane i transakcje, które muszą być udokumentowane – na tym etapie nie poniesiesz żadnych kosztów. Następnie na zlecenie przygotujemy dokumentację cen transferowych oraz informację TPR; zweryfikujemy, czy ceny transferowe zostały ustalone na warunkach rynkowych. Ofertę dostosujemy do potrzeb i wielkości Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami!