Ulgi podatkowe dla firm

W prawie podatkowym występują uproszczenia i ulgi podatkowe, poprzez które przedsiębiorcy zachęcani są do rozwoju. Korzystanie z nich pozwala na wygenerowanie oszczędności podatkowych i ułatwia rozliczenia podatkowe. Uproszczenia i ulgi podatkowe to bezpieczne rozwiązania – są propagowane przez władze podatkowe i nie wiążą się z agresywną optymalizacją podatkową, która narazi Cię na spory z organami podatkowymi.

Dostępne uproszczenia i ulgi podatkowe to w szczególności:

 

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R)

Ulga B+R polega na tym, że podatnik PIT/CIT, który prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe, może odliczyć od dochodu wydatki (tzw. koszty kwalifikowane) poniesione na taką działalność – 100% lub 200% odliczenia w zależności do rodzaju podatnika i rodzaju kosztów. Innymi słowy, do kosztów uzyskania przychodów zostanie zaliczone 200% lub 300% wydatków. Skorzystanie z ulgi B+R wymaga spełnienia szeregu wymogów, w szczególności prowadzenia działalności B+R oraz przygotowania ewidencji kosztów B+R.

Ulga IP BOX

Ulga IP BOX daje prawo do opodatkowania dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku PIT lub CIT – 5%. Czytaj więcej tutaj.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Ulga na innowacyjnych pracowników jest uzupełnieniem ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Pozwala ona pomniejszyć kwotę zaliczek na PIT od wynagrodzeń osób, które zajmują się pracami badawczo-rozwojowymi o niewykorzystaną przez podatnika część ulgi B+R. Jeżeli dochód roczny do skorzystania z ulgi B+R był za niski (ulga B+R > dochód), to nie stracisz kwoty ulgi, lecz rozliczysz ją w ramach ulgi na innowacyjnych pracowników.

Ulga na prototyp

Z ulgi na prototyp mogą skorzystać podatnicy PIT/CIT, którzy w wyniku podjętych prac badawczo-rozwojowych wytworzyli nowy produkt – prototyp, uruchomili produkcję próbną i wprowadzili „wynalazek” na rynek. Ulga polega na tym, że od dochodu można odliczyć 30% wydatków poniesionych na produkcję próbną nowego produktu (nie usługi) i wprowadzenia go na rynek. Wobec tego kosztów uzyskania przychodów zostanie zaliczonych 130% wydatków.

Ulga na robotyzację

Z ulgi na robotyzację mogą skorzystać podatnicy PIT/CIT, którzy ponieśli wydatki na zakup robotów (maszyn) przemysłowych. Ulga ta daje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% kosztów robotyzacji. Oznacza to zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów 150% wydatków poniesionych na robotyzację.

Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję (prowzrostowa) to ulga dla podatników PIC/CIT na poszerzenie rynków zbytu. Ulga umożliwia dwukrotne rozliczenie kosztów poniesionych na zwiększenie sprzedaży produktów – raz na etapie rozpoznawania kosztów podatkowych w ciągu roku i drugi raz – koszty odliczone zostaną w zeznaniu rocznym. Limit skorzystania z ulgi nie może przekroczyć 1 mln zł.

Estoński CIT

Co do zasady, na Estońskim CIT do momentu wypłaty zysku wspólnikom w formie dywidendy lub pokrycia straty, spółka nie płaci podatku CIT. Dopiero z chwilą podziału zysku spółka zapłaci podatek, ale niższy niż zasadach ogólnych.

Hipotetyczny koszt kapitału własnego

Hipotetyczny koszt kapitału własnego to preferencja podatkowa dla podatników CIT, w których:

  • wspólnicy wnieśli dopłaty do kapitału;
  • wypracowany zysk został przekazany na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki.

Preferencja polega na możliwości rozpoznania kosztu uzyskania przychodów, wyliczonego jako iloczyn stopy referencyjnej NBP powiększonej o 1 pp. i wartości wniesionej dopłaty / przekazanego zysku na kapitał. Koszt może być rozpoznawany przez 3 lata podatkowe w wysokości do 250 tys. zł rocznie.

 

Na czym polega nasza usługa?

  • Przeanalizujemy Twój biznes pod kątem możliwości zastosowania uproszczeń i ulg podatkowych.
  • Wdrożymy i doradzimy, jak w praktyce korzystać z uproszczeń/ulg podatkowych.
  • Wystąpimy z wnioskiem o interpretacje indywidualną w celu zapewnienia Ci ochrony prawnej w zakresie korzystania z uproszczeń i ulg podatkowych.

Dlaczego warto skorzystać z usługi w DCF TAX?

  • Uproszczenia i ulgi podatkowe dają realne korzyści podatkowe.
  • Stosowanie ulg i uproszczeń co do zasady nie naraża Twojej firmy na ryzyko podatkowe.
  • Wdrożyliśmy je w wielu firmach, na bieżąco analizujemy nowe ulgi/uproszczenia, wprowadzane przez Ministerstwo Finansów. 

Skontaktuj się z nami:

8 + 10 =