Wynajem prywatny od 1 stycznia 2023 r.

Z dniem 1 stycznia 2023 roku nie ma możliwości wyboru formy opodatkowania w przypadku wynajmu prywatnego. Osoby, które zarabiają na wynajmie prywatnym, muszą z mocy prawa opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Do końca 2022 roku, przychody z najmu mogły być opodatkowane skalą podatkową lub ryczałtem. Wiele osób decydowało się na skalę podatkową, ponieważ ta forma podatkowa dawała prawo do rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów (np. kosztami takimi były odsetki od kredytu czy wydatki na remont). Na ryczałcie niestety nie można rozliczać kosztów, od nowego roku podatek z najmu płaci się zatem od przychodu.

Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania w zakresie wynajmu prywatnego na ryczałcie.

Ile wynosi podatek ryczałtowy?

Wysokości podatku ryczałtowanego zależy od wysokości osiąganych przychodów z najmu. I tak:

1. Stawka ryczałtu dla przychodów do wysokości 100 tys. zł wynosi 8,5%;

2. Stawka po przekroczeniu przychodów rocznie 100 tys. zł wynosi 12,5% przychodów.

Czy mam zgłosić umowę najmu lub formę opodatkowania do US?

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie nakłada obowiązku zgłaszania umów najmu do urzędu skarbowego.

Podobnie, nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego, że przychody z najmu będą opodatkowane ryczałtem. Obecnie rozliczenie ryczałtowe z najmu prywatnego następuje z mocy prawa.

Co stanowi przychód na ryczałcie – czynsz czy czynsz + koszty mediów?

To zależy od stanu faktycznego i zapisów umowy zawartej z najemcą. Zasadniczo, opłaty za media zwrócone wynajmującemu, nie stanowią przychodu (nie stanowią podstawy opodatkowania ryczałtem). Jednak z zapisów umowy najmu musi wyraźnie wynikać, że to najemca ponosi koszty opłat za media i sam opłaca media lub zwraca koszty mediów wynajmującemu.

Czy trzeba płacić zaliczki na podatek od wynajmu?

Tak, podatnik ma obowiązek obliczyć ryczałt za dany miesiąc lub kwartał, w którym otrzymał przychód z najmu i wpłacić podatek na swój mikrorachunek. Termin wpłaty podatku przypada do 20 dnia następnego miesiąca (lub do 20 dnia miesiąca po danym kwartale).

Czy muszę prowadzić ewidencję przychodów?

Ustawa o ryczałcie nakłada na podatnika obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży. Obowiązek ten powstaje od dnia otrzymania pierwszego przychodu z najmu.

Ewidencja może być prowadzona w formie tabelki (np. w excel) w podziale na miesiące.

Czy mogę się wspólnie rozliczyć z małżonkiem?

Zasadniczo zgodnie z przepisami ustawy o PIT, jeżeli podatnik uzyskuje przychody opodatkowane ryczałtem, to traci prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Jednak nie dotyczy to przychodów z najmu prywatnego.

Ministerstwo Finansów wydało oficjalny komunikat, że uzyskiwanie przychodów z najmu nie pozbawia podatnika możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Małżonkowie zatem nadal będą mogli wspólnie się rozliczać z tytułu dochodów opodatkowanych skalą podatkową.

Mamy nadzieję, iż powyższe informacje będą rozwieją wątpliwości podatników, jak mają rozliczać ryczałt z tytułu prywatnego wynajmu mieszkania. Masz wątpliwości lub pytania?

Skontaktuj się z nami!